دل شکسته

Posted by
سيد حسن كاوشي (اروميه, Iran) on 18 September 2013 in Landscape & Rural and Portfolio.

از قلب شکسته و خشکیده من چی مونده که توهم داری حنجرش میزنی

Canon EOS 7D 1/320 second F/4.5 ISO 100 90 mm

Canon EOS 7D
1/320 second
F/4.5
ISO 100
90 mm