کوچه باغ های شهرستان خوی

Canon EOS 7D 1/100 second F/5.0 ISO 160 70 mm

Canon EOS 7D
1/100 second
F/5.0
ISO 160
70 mm