دلواپس ماهیگیر

Posted by
سيد حسن كاوشي (اروميه, Iran) on 2 October 2013 in Landscape & Rural and Portfolio.

اینهم یه هدیه ناقابل به ساراخانم که ایشان هم دار این مدت کم مثل سایر دوستان بنده را مورد مهر و محبت خود قرار داده اند

Canon EOS 60D 1/250 second F/16.0 ISO 100 18 mm

Canon EOS 60D
1/250 second
F/16.0
ISO 100
18 mm