نوری درراه هست

Canon EOS 7D 1/320 second F/4.0 ISO 100 90 mm

Canon EOS 7D
1/320 second
F/4.0
ISO 100
90 mm