ساز

Posted by سيد حسن كاوشي (اروميه, Iran) on 8 November 2013 in Art & Design and Portfolio.

اینهم تقدیم به مرضیه خانم از شیراز که دلشون وابشه و لحضات شادی را داشته باشند. این از پوست میو ه نارگیل درست شده

Canon EOS 60D
1/125 second
F/2.8
ISO 400
90 mm