همسفر تنها نرو

Canon EOS 60D 1/160 second F/6.3 ISO 100 90 mm

Canon EOS 60D
1/160 second
F/6.3
ISO 100
90 mm