ایوای داره بارون می اد

Posted by
سيد حسن كاوشي (اروميه, Iran) on 2 December 2013 in Landscape & Rural and Portfolio.

سهراب . گفتی چشم ها را باید شست . شستم . گفتی زیر باران رفت . رفتم . ولی او نه نگاهم را دید و نه چشم های خیسم را ... فقط با طعنه خندید و گفت : دیوانه باران زده .. فکر هم نمکنم تا ابد بفهمد که من چقدر به نگاه او نیاز داشتم و محتاج یه تبسم

Canon EOS 60D 1/60 second F/7.1 ISO 100 28 mm

Canon EOS 60D
1/60 second
F/7.1
ISO 100
28 mm