كريسمس مبارك

Posted by
سيد حسن كاوشي (اروميه, Iran) on 26 December 2013 in Architecture and Portfolio.

اينهم تصويري از كليساي در شهر چالداران اذربايجانغربي بنام قره كليسا كه يكي از حواريون حضرت عيسي بنام تادوئوس يا همان طاطاووس دفن شده است همه ساله در سوم مرداد ما ه اجتماع بزرگي از ارامنه و مسيحيان دنيا در اين مكان انجام ميشود . هديه كوچكي است از طرف مابه عنوان تبريك كريسمس به تمامي مسيحيان و بخصوص مسيحيان هموطن خودمان.

Canon EOS 60D 1/320 second F/10.0 ISO 100 40 mm

Canon EOS 60D
1/320 second
F/10.0
ISO 100
40 mm