ارادت

Posted by
سيد حسن كاوشي (اروميه, Iran) on 4 January 2014 in Landscape & Rural and Portfolio.

تقديم به همه دوستاني كه در اين سايت باهاشون آشنا شده و بعنوان دوست ورفيق عزيز وگرامي ميدارمشون . همه عزيزاني كه خدمتتشون ارادت دارم

Canon EOS 60D 1/160 second F/8.0 ISO 100 18 mm

Canon EOS 60D
1/160 second
F/8.0
ISO 100
18 mm