دل به دريا-2

Posted by سيد حسن كاوشي (اروميه, Iran) on 14 February 2014 in Landscape & Rural and Portfolio.

اينبار هم دل به دريا زدم دوباره شليك مستقيم رو به خورشيد . شراره افتاب در وسط كادر جالب بود

Canon EOS 7D
1/640 second
F/14.0
ISO 100
67 mm